main img main img main img main img main img main img main img main img

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.

Από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών "Εργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνεται ότι:

Την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Βόρεια Ράμπα --Κλάδος ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι στον ΒΟΑΚ (Νομός Ηρακλείου) λό­γω έναρξης εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του ημικόμβου . Η κυκλοφορία των κινουμένων από την ευρύτερη περιοχή Κοκκίνη προς το Ηράκλειο θα γί­νεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Τα παραπάνω τέθηκαν σε ισχύ μετά την έκδοση της με αρ.πρωτ. 2501111360-α "117-01-2018 απόφασης της Αστυ­νομικής ΔΙνσης Ηρακλείου.

Το αντικείμενο των υπό εκτέλεση εργασιών είναι:

  1.     Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ραμπών εισόδου -εξόδου από Κοκκί­νη Χάνι προς Ηράκλειο για την ομαλή-ασφαλή έξοδο των διερχομένων οχημάτων προς την (ΝΕΟ) Εθνική οδό Χερσονήσου Ηρακλείου.
  2.     Εργασίες απορροής ομβρίων υδάτων από την κατασκευή του ημικόμ­βου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ.
  3.     Τοποθέτηση ιστών φωτισμού για την ασφάλεια των διερχόμενων οχη­μάτων την νύχτα.

Στην παρούσα φάση ο νότιος κλάδος εξόδου από την Εθνική Οδό Θα πα­ραμείνει ανοιχτός μέχρι την έκδοση σχετικής Αστυνομικής Απόφασης προ­κειμένου να εκτελεστούν αντίστοιχες εργασίες αναβάθμισης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου