main img main img main img main img main img main img main img main img

Έκθεση Προόδου έτους 2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου 2011-2014

Χερσόνησος, 23  Αυγούστου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  Έκθεση Προόδου έτους 2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου 2011-2014


Ο Δήμος Χερσονήσου συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων, που με την έναρξη της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου (2011-2014)  στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Σχέδιο Καλλικράτης» ενέκρινε και υλοποιεί το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με απόφασή της, ενέκρινε την 2η έκθεση αξιολόγησης του Ε.Π., σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η ομαλή πορεία υλοποίησής του, η επίτευξη των στόχων και η πραγμάτωση των δεικτών.

 

Η Τελική έγκριση της Έκθεσης Προόδου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η κακή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως χώρα έχει επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την κοινωνία και ασφαλώς το Δήμο μας, ως οργανισμό, ο οποίος έχει στερηθεί θεσμοθετημένων πόρων και απολέσει σημαντικό μέρος των ίδιων πόρων. Η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση αυτών των περιορισμένων τοπικών πόρων απαιτεί και προϋποθέτει από την πλευρά του Δήμου τον ορθό προσδιορισμό των στρατηγικών επιλογών, την αξιολόγηση και διάγνωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη όλων των παραπάνω αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του Δήμου»

 

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου