main img main img main img main img main img main img main img main img

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Γραφείο Δημάρχου Χερσονήσου

Δ/νση: Γούρνες, Τ.Κ. 70014

Τηλ.:    2813404640

Fax:      2813404608

E-mail: dimarxos@hersonisos.gr

Website: www.hersonisos.gr

 

 

Γούρνες 27/10/2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2011-2014.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την 465/2011 απόφαση του ενέκρινε, στις 26 Οκτωβρίου 2011 το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου αποτυπώνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Η στρατηγική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου, έχει ως όραμα την ανάδειξη του Δήμου Χερσονήσου σε Οικονομικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, η αξιοποίηση των δυνατών και αδύνατων σημείων και η αξιολόγηση του εξωτερικού του περιβάλλοντος, δείχνουν ότι υπάρχουν τέσσερις μεγάλες περιοχές παρέμβασης, τέσσερις στρατηγικοί στόχοι, στους οποίους ο Δήμος θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του προκειμένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους.

  • Ο πρώτος στόχος «Εισαγωγή και Καθιέρωση των αρχών της βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχεδιασμό των πολιτικών του Δήμου» που αφορά μία ολοκληρωμένη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτικών και των δράσεων της τετραετίας.
  • Ο δεύτερος στόχος «Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος με έμφαση στην Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος»  που περιλαμβάνει όλα τις δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας,  τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
  • Ο τρίτος στόχος «Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής» περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση και προστασία όλου του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνδυασμό με την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ο τέταρτος στόχος «Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Οργανισμού και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 

Με απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου, μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 το εγκεκριμένο κείμενο και υποβλήθηκε ταυτόχρονα στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χερσονήσου για την υποβολή γνωμοδότησης.

 

Το κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.hersonisos.gr) και μπορούν επ’ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις στο Δήμο.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε σχετικά:

 

«Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός, ότι ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου Χερσονήσου, με πλήρη αυτοτέλεια και χωρίς συνδρομή εξωτερικών συμβούλων προχώρησε έγκαιρα, παρά τις πολλές δυσκολίες στην σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος για τα έτη 2011-2014.

 

Σκοπός και επιδίωξη μας είναι με το επιχειρησιακό σχέδιο να προκύψει ένα έγκυρο πρόγραμμα δράσης του Δήμου. Ο προγραμματικός ρόλος του Δήμου θα επιτευχθεί μόνο αν δημιουργηθούν στο εσωτερικό του Δήμου, δομές προγραμματισμού ουσιαστικές, που θα στελεχώνονται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, σε μόνιμη βάση.»


copyright © Δήμος Χερσονήσου