main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Δήμο Χερσονήσου, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.


Για τη εκπόνηση του Σχεδίου αυτού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από το Δήμαρχο, Δημοτικούς Συμβούλους, επιστημονικούς και ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου και υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

Η ομάδα αυτή συναντήθηκε στις 11/1/2012 προκειμένου να θέσει τους ειδικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου  Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, οι οποίοι  θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις  που  αφορούν 4 διαφορετικούς τομείς:

 

τον φυσικό, οικονομικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και περιβαλλοντικό τομέα.

 

Ωστόσο καθοριστικό ρόλο  στην υλοποίηση των παραπάνω επιχειρησιακών στόχων  μπορεί να διαδραματίσει ο τρόπος προώθησης και προβολής του  τουριστικού προϊόντος.  Έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός περιγράφει και δράσεις που αφορούν και τον τομέα του business-marketing.

 Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων

  • την  αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένου σχεδίου αναπλάσεων  της παραλιακής αστικοποιημένης ζώνης,
  • την εν γένει βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών όπου αυτές εμφανίζουν σημάδια εγκατάλειψης και τη δημιουργία νέων  στους οικισμούς που δεν υπάρχουν
  • τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς όλους τους οικισμούς σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας,
  • την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο τουριστικό προϊόν μέσα από τη δημιουργία περιπατητικών/ φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών.  
  •  Τη δημιουργία  αγοράς στην  τουριστικά αναπτυγμένη βόρεια ζώνη του Δήμου  προώθησης των τοπικών προϊόντων
  •  Συγκεκριμένα μέτρα  για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων ( για παράδειγμα ηχορύπανσης κ.α.) από την τουριστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στις διάφορες περιοχές του Δήμου με μικρότερες φέρουσες ικανότητες.
  •   Συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  •  Προσδιορισμό  συγκεκριμένων οικονομικοκοινωνικών και  περιβαλλοντικών δεικτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Ο  παραπάνω στρατηγικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος του 2013.  

copyright © Δήμος Χερσονήσου