main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στην τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου SUMPs UP – στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 14 - 15 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στο σύνολό τους να αποτελέσουν την εκκίνηση ενός στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου και να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και το συνδυασμό  των μέσων μεταφοράς.

Με γνώμονα τη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUMPs-Up (Ref. No. 690669 — SUMPs-Up — H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015)    Innovation Pilot Pool - EXPERT GROUP: SUMP Learning Programme 3 (SLP3) – Tools and services for SUMP elaboration and measure selection’ - Ακρωνύμιο: SUMPs UP (Μετάφραση:    CIVITAS SUMPS Up, Καινοτόμος Πιλοτική Δράση – Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΒΑΚ 3 – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την υιοθέτηση ΣΒΑΚ και επιλογή μέτρων),    το οποίο  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συμμετέχουν οκτώ (8) οργανισμοί και επτά (7) πόλεις ως κυρίως εταίροι, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις και τα στελέχη τους να προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο τις χώρες και τις περιοχές όπου η υλοποίηση των  Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις οργανωτικές αρχές και τους φορείς σχεδιασμού να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΣΒΑΚ, καθώς και να εκπαιδεύσει το στελεχιακό δυναμικό των δήμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ως μέλος της Ομάδας Έργου του προγράμματος  εκμάθησης SLP3 ΣΒΑΚ 3: Εργαλεία και υπηρεσίες για την εκπόνηση και την επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ (Σεπτέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019), η ειδική σύμβουλος δημάρχου, κ. Θηρεσία Καρπαθιωτάκη, συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση εργασίας στη Βουδαπέστη, στο Κέντρο Ελέγχου Μετακινήσεων της Βουδαπέστης (BKK Headquarters), για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη. Στο σκέλος αυτό παρουσίασε σειρά σεναρίων και μέτρων για την μεταβολή των συνθηκών μετακίνησης στον αστικό και περιαστικό ιστό του Δήμου Xερσονήσου, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Adrion 252 SMILE, στο οποίο ο Δήμος  Χερσονήσου είναι βασικός εταίρος.

Τα σενάρια και τα μέτρα που συζητήθηκαν αφορούν σε ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων, καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης της τροφοδοσίας και της στάθμευσης σε όλο το δήμο, με έμφαση στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές.

Τέλος, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε τεχνοδιάγνωση στις δομές δημόσιας συγκοινωνίας και στις νέες υποδομές για τις νέες γραμμές Τραμ & Μετρό, καθώς και επίσκεψη στο Κέντρο Ελέγχου του Μετρό, η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Μεταφορών της Βουδαπέστης BKK (Budapesti Kozlekedesi Kozpont - Centre for Budapest Transport).

copyright © Δήμος Χερσονήσου