main img main img main img main img main img main img main img main img

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χερσόνησος, 22 Μαΐου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στον Δήμο Χερσονήσου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 15/5/2012 ασχολήθηκε με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στον Δήμο Χερσονήσου και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω της υπογραφής προγραμματικής Συμφωνίας, προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την με αρ. πρωτ. 244/29-03-2012 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Β) τον Ν. υπ΄ αριθ. 3879/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

Γ) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 όπως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου

Αποφάσισε:

Α) την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στον Δήμο Χερσονήσου,

Β) την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω της υπογραφής προγραμματικής Συμφωνίας, προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και

Γ) τον ορισμό αιρετού και υπηρεσιακού υπευθύνου αντίστοιχα.

Ο Δήμος Χερσονήσου τοποθετεί τη Δια Βίου Μάθηση, σε κεντρική θέση, ανάμεσα στις πολιτικές του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης / κατάρτισης / επιμόρφωσης / άτυπης μάθησης, της Κοινωνίας των Πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου του Δήμου Χερσονήσου, αλλά και με σκοπό να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την οργάνωση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη μάθηση και τα οποία   αφορούν σε όλον τον πληθυσμό.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου