main img main img main img main img main img main img main img main img

Επιστολή Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης για τα προβλήματα των ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

 

                Γούρνες,  06-04-2012

                ΑΠ 175/6-4-2012

               

             

ΠΡΟΣ:

1. Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης

    κ. Γιάννη Κουράκη

2. Μέλη Δ.Σ.  ΠΕΔ Κρήτης

 

 

  

Αγαπητέ Πρόεδρε,

 

Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας λειτουργία, ως επικεφαλής διοικητικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης, με σημαντικό ρόλο και αρμοδιότητες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η έλλειψη πόρων, οι αλυσιτελείς γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι αλόγιστοι και άσκοποι περιορισμοί της διοικητικής μας λειτουργίας, που χωρίς σχεδιασμό καθημερινά θεσμοθετούνται, έχει καταστήσει, εξ αντικειμένου, αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας μας.

Η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ακυρώθηκε. Με το ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

«Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση  ορισμένου χρόνου ή μίσθωση έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006 (Α’280). Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων».

Η αυτοδιοίκηση ποτέ δεν αρνήθηκε τον κάθε μορφής έλεγχο. Η αμεσότητα, όμως, της δράσης της πάντα, ήταν συνδεδεμένη με την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες έγκρισης των προσλήψεων κατά τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2005.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Επιβάλλεται, άμεσα, να συζητήσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, ως συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ζητήσουμε τη διόρθωση της διάταξης, ώστε να προλάβουμε τις δύσκολες καταστάσεις που θα προκληθούν στη δημόσια υγεία, την εξυπηρέτηση των δημοτών και την λειτουργία των τουριστικών περιοχών του νησιού μας.  

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Ε. Δοξαστάκης

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Δήμαρχοι Κρήτης
  2. Βουλευτές Κρήτης
  3. ΜΜΕ

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου