main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικός σχεδιασμός και προστασία παράκτιας ζώνης Δήμου Χερσονήσου Κρήτης»

Υπεγράφη σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012 από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) εκπροσωπούμενο  από τον Διευθυντή του Κέντρου και Πρόεδρο του Δ.Σ. Καθηγ. Συνολάκη Κωνσταντίνο για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικός σχεδιασμός και προστασία παράκτιας ζώνης Δήμου Χερσονήσου Κρήτης».

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.000 €, για το οποίο έχει δεσμευτεί ανάλογη πίστωση από την 1η δόση ΣΑΤΑ 2011. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 12  μήνες.

 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η μοντελοποίηση της περιοχής και ειδικότερα με βάση τις αρχές και το πρωτόκολλο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης»:

 

  • Θα μελετηθεί το χερσαίο τμήμα της παράκτιας ζώνης, του Δήμου, με βάση τη φυσιογραφική ενότητα της λεκάνης απορροής, ως της ενότητας τροφοδότη των ακτών με γλυκό νερό αλλά και με φερτές ύλες, φερτές ύλες «χρήσιμες» για τις προσχωσιγενείς ακτές. Οι λεκάνες απορροής θα μελετηθούν μορφολογικά. Πέραν αυτών το υδρογραφικό δίκτυο των λεκανών απορροής τροφοδοτεί τη θάλασσα με «θρεπτικά» συστατικά, αλλά και με ρυπαντικά φορτία.
  • Θα μελετηθεί η δυναμική της θάλασσας στην ακτή κυρίως η κυματική δυναμική, γιατί αυτή διαμορφώνει το είδος των ακτών και την ισορροπία τους.
  • Θα αποτυπωθούν οι ακτές με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους αλλά και την δυναμική τους.
  • Θα αποτυπωθούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και παρεμβάσεις στις ακτές και θα αξιολογηθούν.
  • Θα αποτυπωθεί η γεωμορφολογική εξέλιξη των ακτών με χρήση αεροφωτογραφιών και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων με βάση τις μελέτες των έργων.
  • Θα αναδειχθούν τα παράκτια οικοσυστήματα με σημαντικό ενδιαφέρον (παράκτιοι υγρότοποι, θαλάσσια ενδιαιτήματα, θίνες) και οι παράκτιοι γεώτοποι με ειδικές αξίες (αισθητικές, φυσικές, πολιτισμικές).
  • Θα αναδειχθούν στοιχεία της πολιτισμικής κληρονομιάς στην παράκτια ζώνη.
  • Θα καταβληθεί προσπάθεια, σε συνεργασία με τον Δήμο να γίνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της μελέτης στους πολίτες της περιοχής.
  • Από την αρχή θα καταβληθούν προσπάθειες, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, να αναπτυχθούν οι «συμμετοχικές διαδικασίες».
  • Με βάση όλα παραπάνω θα επιχειρηθεί η σύνταξη του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης» με στόχο τον επανασχεδιασμό χρήσεων στην παράκτια ζώνη, με αποκατάσταση των ακτών στην όσο γίνεται πιο φυσική λειτουργία τους και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε ότι η παράκτια ζώνη αποτελεί την πλέον δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη ζώνη του Δήμου Χερσονήσου πάνω στην οποία έχει στηριχθεί η βάση της οικονομίας της περιοχής εδώ και δεκαετίες. Η ανάδειξη και αξιοποίηση δε αυτού του φυσικού και πλουτοπαραγωγικού πόρου σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική φροντίδα αποτελεί όχι μόνο επιθυμητή δράση αλλά αναγκαιότητα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύει η χώρα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου