main img main img main img main img main img main img main img main img

Και με τη βούλα οι ανάδοχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων εισπράττουν χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Χερσόνησος, 20 Δεκεμβρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Και με τη βούλα οι ανάδοχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων εισπράττουν  χωρίς φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα


Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας», στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), ΦΕΚ 246/ΤΑ’/2012, με την οποία ρυθμίζονται θέματα εκτελούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 παρ. 8 προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, ως ακολούθως:

«14. Κατά παρέκκλιση του άρθρου26 του ν. 1882/1990 (Α’43) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται μέχρι 31.12.2012 η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστική ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής».

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου