main img main img main img main img main img main img main img main img

Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 22/12/2012 ασχολήθηκε με τo εκτελούμενο έργο στην περιοχή «Λαγκάδα» του Δήμου μας «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση άμεσων κοινωνικών θεμάτων που έχουν προκύψει, την αντιμετώπιση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα και κυρίως την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δημιουργούνται στον Δήμο μας από την εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου υποδομής.

 

Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι ότι:

 

1.       Το έργο πρέπει να εκτελεστεί και να καλύπτει τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη:

 

α) αναγνωρίζει την ανάγκη και επιβάλει η εκτέλεση του έργου να μην αλλοιώσει καθοριστικά το περιβάλλον

 

β) ζητά ίση κατανομή ωφελειών, κόστους & ρίσκου

 

γ) υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη

 

δ) διατηρεί και αναδεικνύει τους φυσικούς, πολιτισμικούς και ανθρώπινους πόρους

 

ε) συναρτάται με τη δημόσια συμμετοχή και τη λήψη των αποφάσεων και

 

στ) διαχειρίζεται την ανάπτυξη μέσα από ανοικτή και υπεύθυνη ανταλλαγή πληροφορίας

 

2.       Οργάνωση και χρηματοδότηση προγράμματος μεταφοράς των κατοίκων του οικισμού Σφενδυλίου

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, των νομικών δεσμεύσεων (ΜΠΕ, Προέγκριση Χωροθέτησης του έργου), της αρχής  της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναγκαιότητας επίσπευσης και ολοκλήρωσης του έργου, η πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην αποτύπωση και έγκριση αγοράς οικοπεδικής έκτασης βόρεια του υφιστάμενου οικισμού του Σφενδυλίου, για την επίλυση του προβλήματος των κατοίκων

 

3.        Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την ευρύτερη περιοχή της Λαγκάδας

α) μελέτη ειδικών αναγκών ύδρευσης και ανάπτυξης της περιοχής της λεκάνης απορροής. Εκπόνηση, χρηματοδότηση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης

 

β) εξασφάλιση δίκαιης κατανομής του νερού στην ευρύτερη περιοχή και ικανοποίηση των αναγκών του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα της ύδρευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες μας

 

γ) εξασφάλιση επαρκούς ροής νερού στο βιότοπο του ποταμού Αποσελέμη

 

4.        Εκπόνηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΤΑΠ) στην περιοχή της «Λαγκάδας» με χρηματοδότηση του κράτους


Η εκπόνηση μπορεί να γίνει από ΤΕΕ-ΤΑΚ, το οποίο αποτελεί επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι αναγκαίο για να προδιαγράψει την βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας, την αποτροπή αυθαίρετων καταστάσεων στην περιοχή και την καταγραφή και εξασφάλιση ανταποδοτικών έργων του κράτους στην περιοχή.

 

Αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας να δώσει στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, που επηρεάζεται από το φράγμα, ανταποδοτικά οφέλη. Αυτό επιβάλλεται από την έννοια της βιώσιμης και ορθολογικής ανάπτυξης και λειτουργεί ως ελάχιστη ανταπόδοση για τη ζημιά που υφίσταται η περιοχή από το έργο. Είναι αναγκαία η κατασκευή ορισμένων συμπληρωματικών έργων, δράσεων και ενεργειών και η κατοχύρωση, θεσμικά και τυπικά της συμμετοχής του Δήμου στο φορέα διαχείρισης του έργου.

 

Ενδεικτικά προτείνεται η κατασκευή συγκεκριμένων έργων, όπως

 

α) νέα χάραξη ή βελτίωση της διατομής της παράκαμψης του επαρχιακού δρόμου Ποταμιές-Αβδού

 

β) κατασκευή δικτύων ύδρευσης και άρδευσης

 

γ) χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής

 

δ) βελτίωση διατομής παραλίμνιας οδού και σύνδεσή της με το αγροτικό δίκτυο της περιοχής

 

ε) παραχώρηση απαλλοτριωμένων εκτάσεων, εκτός φράγματος για χρήση στο Δήμο

 

στ) χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και κατασκευή του οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού από διακλάδωση Χερσονήσου-Οροπέδιο Λασιθίου

 

ζ) εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της ενδοχώρας περιοχής «Λαγκάδας»

 

η) μελέτη και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης

 

θ) κατασκευή έργων αναψυχής και πρασίνου στην ενδοχώρα του Δήμου

ι) λήψη μέτρων διαφύλαξης των χωριών της ενδοχώρας, ως βιώσιμων και ζωντανών κοινοτήτων και προστασία της πλούσιας πολιτιστικής και ιστορικής τους κληρονομιάς (προγράμματα ανάπλασης των οικισμών, ανάδειξης δημόσιων χώρων) ια) προνομιακή μεταχείριση των κατοίκων της ενδοχώρας, για την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας που θα προκύψουν με τη λειτουργία του έργου

 

ιβ) δημιουργία φυσιολατρικού-αρχαιολογικού-πολιτιστικού πάρκου στην ενδοχώρα

 

Ο Δήμος Χερσονήσου δηλώνει, ότι είναι σύμφωνος με την ορθολογική αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του νησιού για την κάλυψη μακροπρόθεσμα των υδατικών αναγκών ύδρευσης-άρδευσης και περιβάλλοντος αναψυχής. Προς την κατεύθυνση αυτή ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωση του έργου του «Φράγματος Αποσελέμη», το οποίο έχει αρκετά καθυστερήσει. Χρειάζεται, άμεσα, καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Επιβάλλεται, άμεσα, με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να γίνει ad hoc συνάντηση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου