main img main img main img main img main img main img main img main img

14/04/2008, Ανακοίνωση ρύθμισης 3649

 

  1. Κατόπιν της υπ'' αριθμό 110/8-4-2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/3-3-2008) οι υπόχρεοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. μπορούν να υποβάλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ψήφιση της Απόφασης του νόμου από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή μέχρι και 8-6-2008 αρχική ή συμπληρωματική δήλωση προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α., χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.
  2. Επίσης φορολογικές διαφορές μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσφυγές και εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου μπορούν να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων, αφού πρώτα παραιτηθούν με έγγραφη δήλωσή τους από την ασκηθείσα προσφυγή και να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή στον Δήμο, μαζί με την σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους. 
  3. Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31-12-1997 στο Δημοτικό ταμείο, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις (ρυθμιστέο δηλαδή είναι το υπόλοιπο 40%).
  4. Οι οφειλές από το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων ή από το τέλος παρεπιδημούντων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρ. 20 του Ν. 2539/97 (1-1-1998) καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  5. Επίσης ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων τελών ύδρευσης, άρδευσης και διαφήμισης), οι φόροι, οι εισφορές (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς σε χρήμα του ν. 1337/1983) και πρόστιμα του ΚΟΚ.
  6. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των βεβαιωμένων ή μη οφειλών από πρόστιμα σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 5 του ν. 2323/95 που έχουν χρόνο γέννησης μέχρι και τις 30-10-2003, καθώς και οφειλών μέχρι 3-3-2008 από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, μειωμένου του κεφαλαίου σε ποσοστό  εβδομήντα τοις εκατό (70%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η μείωση δηλαδή της αρχικής οφειλής ανέρχεται στο 30%.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου