main img main img main img main img main img main img main img main img

πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 28η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2020.

2. Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εκτέλεση του έργου ¨ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γάλυπε Καινούριο Χωριό¨.

3. Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης (τευχών δημοπράτησης) της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χερσονήσου».

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Επισκοπής».

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 202 στην ΠΑΒΓ».

6. Περί μερικής διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ. 15310 για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμ. 111869-08, τοποθετημένο στην ΔΚ Ελιάς στον βεβαιωτικό κατάλογο «άρδευση Ελιάς Ά εξάμηνο 2019».

7. Περί διόρθωσης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ. 16803 στον βεβαιωτικό κατάλογο άρδευση Χερσονήσου 2014 για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμ. 96924 τοποθετημένο στην ΔΚ Χερσονήσου.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανώνυμης εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ» και τις με αρ. 2683_2018 και 2684_2018 αποφάσεις του Β’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου