main img main img main img main img main img main img main img main img

Μετακίνηση ημερομηνίας διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Ο Δήμος Χερσονήσου, ανακοινώνει ότι - κατόπιν της υπ’ αριθ. 206/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου - η ανοικτή, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 23/7/2013 και ώρα 11.00 π.μ. και η επαναληπτική αυτής στις 30/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους της με αριθ. πρωτ. 17765/28-6-2013 διακήρυξης.     

 

                                        Γούρνες 19/7/2013

                         ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Σημείωση: Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκδώσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής με την αρχικές ημερομηνίες (δηλ. 10 Ιουλίου 2013 και 26 Ιουλίου 2013) της διακήρυξης  δεν απαιτείται νέα εγγυητική επιστολή.

copyright © Δήμος Χερσονήσου