main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου, έχοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 ΚΥΑ με την οποία τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 (ΦΕΚ 801/05.04.2013 τεύχος Β)
  2. Τον Ν. 2971 / 2001.
  3. Την υπ’ αριθ. 243/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες όμορων στην παραλία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι επιθυμούν να μισθώσουν το χώρο αιγιαλού που βρίσκεται έμπροσθεν της επιχείρησής τους, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών κλπ),  - με απευθείας παραχώρηση - να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χερσονήσου  μέχρι και 26/6/2013.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2813404633, 2813404632

  1. Αίτηση, με πλήρη στοιχεία (Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση), συνοδευόμενη από έγγραφα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι, ο αιτών εκμεταλλεύεται το γειτονικό προς τον αιγιαλό ακίνητο (άδεια Ε.Ο.Τ., επιπλωμένα διαμερίσματα και άδεια λειτουργίας για  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), στην οποία θα αναφέρεται η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή ii) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.
  2. Δημοτική Ενημερότητα
  3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και γενικά όλων των διατάξεων που διέπουν την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, των οποίων αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.
  4. Αντίγραφο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ΕΟΤ (ειδικό σήμα) για τα ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμ/τα, δωμάτια κλπ και επίσης αντίγραφο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, των καταστημάτων κλπ επιχειρήσεων ή προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη εργασιών αρμοδίας Δ.Ο.Υ για νέες επιχειρήσεις.
  5. Όταν η αίτηση παραχώρησης αφορά χρήση τραπεζοκαθισμάτων τότε απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην οποία να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον αιτούμενο χώρο ή  πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση -  για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - των τιμών έτους 2013 που έχουν δηλώσει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, έτσι ώστε να υπολογιστεί η μισθωτική αξία από τον πολλαπλασιασμό του ½ της ανώτερης τιμής δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις,  για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί των αριθμό των κλινών αυτής (609/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθορίζεται με βάση την ανώτερη τιμή του δίκλινου δωματίου που προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ). 
  7. Ειδικότερα για την απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού για την χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου προηγούμενης χρήσης. 

 

                                        Γούρνες 14/6/2013

                            ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου