main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση Υψομέτρου

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Δηλωτικό παραχώρησης σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας
  3. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, με απόσπασμα εγκεκριμένου σχ. Πόλης και απόσπασμα πρότασης αναθεώρησης με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας.
  4. Πρωτότυπα Σχέδια Μηκοτομών εις τριπλούν για περιπτώσεις μη διανοιγμένων - διαμορφωμένων δρόμων (κατόπιν υποδείξεως της  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου).
  5. Υ. Δ. του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη όπου θα αναφέρεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση μεταβολής της στάθμης του δρόμου.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου