main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο ακίνητο

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Υ. Δ. του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη.
  2. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού ή οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας.
  3. Δύο Υ. Δ. του Ν. 1599/86 από μάρτυρες μεγάλης ηλικίας ή μη συγγενικά πρόσωπα.
  4. Επιβεβαίωση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του ομώνυμου Δ.Δ για το αληθές του περιεχομένου (πάνω στην αίτηση και στις Υ.Δ).

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου