main img main img main img main img main img main img main img main img

Επαναδημότευση

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα της επαναδημότευσης για μία μοναδική φορά.

copyright © Δήμος Χερσονήσου