main img main img main img main img main img main img main img main img

Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος


  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, αντί αυτής υποβάλλονται :

 

 

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  • Υπεύθυνη δήλωση για τη διόρθωση

copyright © Δήμος Χερσονήσου