main img main img main img main img main img main img main img main img

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία


  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας.

copyright © Δήμος Χερσονήσου