main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης για το Έτος 2014 για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».   Το μέτρο 112 έχει σαν σκοπό «την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων ώστε να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου».

Η πίστωση που έχει προϋπολογισθεί για την Περιφέρεια Κρήτης για το Μέτρο 112 ανέρχεται σε 22.800.000 ευρώ.  Το ύψος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο είναι κατ’ ελάχιστον 10.000 ευρώ και κατά μέγιστο 20.000 ευρώ.  Το ύψος του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο εξαρτάται από την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, το είδος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

  • - Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 40ο.
  • - Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του Μέτρου 112
  • - Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων εργασίας 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.).
  • - Διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα ή δεσμεύονται να την αποκτήσουν εκτός 36 μηνών από την ένταξη τους στο Μέτρο 112
  • - Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο πενταετούς διάρκειας κατά το μέγιστο και με τη δέσμευση να επεκτείνουν  την εκμετάλλευση τους και να αποκτήσουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα
  • - Αναλαμβάνουν δεκαετή υποχρέωση να τηρήσουν την γεωργική τους εκμετάλλευση
  • - Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους  στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους μεταξύ 18-03-2014 και 16-05-2014.  

copyright © Δήμος Χερσονήσου